Publikationer

Publikationer

Ansvar

Ordlista

Bioekonomi: Med bioekonomi avses utnyttjandet av förnyelsebara material från naturen och utveckling och ibruktagande av tillhörande innovationer och tekniker.

Ekosystemtjänster: Med ekosystemtjänster avses olika materiella och immateriella tjänster och förmåner, såsom naturresurser och -processer, naturens mångfald o.s.v.

Förnyelseareal: Ett område som genomgått förnyelseavverkning, och där man anlägger ny skog.

Förnyelseavverkning: Avverkning av ett skogsområde som är moget för förnyelse d.v.s. som uppnått önskad ålder eller grovlek ur ett skogsbruksperspektiv.

Gallring d.v.s. beståndsvårdande avverkning: Beståndsvårdande avverkning är en skogsvårdsåtgärd med vilken man förbättrar den ekonomiska avkastningen från skogen. Vid beståndsvårdande avverkning avlägsnas träd av dålig kvalitet eller sådana träd som hindrar de bästa trädens tillväxt. De träd som lämnas kvar blir grövre varvid skogen når den slutliga avverkningsåldern snabbare.

Mångbruksskog: De områden som Forststyrelsen använder för skogsbruk är mångbruksskogar. Vid bruket och vården av skogarna tryggas skogarnas ekosystemtjänster, såsom virkesproduktion, rekreationsanvändning, förutsättningarna för rennäringen och samekulturen samt mångfalden i skogsnaturen.

Nationalparker: Nationalparkerna är stora naturskyddsområden. Med hjälp av dem tryggas naturens mångfald och erbjuds människor möjlighet att röra sig i naturen.

Naturvårdsträd: Träd som får stå kvar vid avverkning. Naturvårdsträden företräder olika trädslag och ålder. De gör skogsstrukturen mångsidigare och erbjuder med tiden näring för flera arter som är beroende av död ved.

Skogar med varierande struktur: En skog med varierande åldersstruktur förnyas genom luckhuggning eller genom att man gallrar bort stora träd med skuggande inverkan. I skogen växer hela tiden träd i olika åldrar, och skogen avverkas inte helt och hållet.

Specialavverkning: Objektet avverkas på ett annat sätt än vid gallrings- eller slutavverkning i syfte att bevara mångfalden i skogen, av landskapsmässiga orsaker eller på grund av mångbruket. Exempelvis på solexponerade åsar kan man avlägsna en stor del av beståndet för att få mer ljus åt arter som trivs i solexponerade biotoper. Det går också att bara avlägsna lite träd för att bevara skogsklädnadan och skuggigheten.

Stämplingspost: Skogsområde som ska avverkas.