Publikationer

Publikationer

Ansvar

Ansvar för samhällets bästa

Forststyrelsen utvecklar användningen av statens mark- och vattenegendom på ett ansvarsfullt sätt så att det gagnar hela samhället så bra som möjligt. Vi genererar inkomst er för staten, förbättrar landskapens livskraft, hejdar utarmningen av den biologiska mångfalden på statens marker samt främjar tjänster för välbefinnande som grundar sig på naturen.

Läs mer om ansvarsfrågorna år 2016 i de temavisa avsnitten:

Ansvarsfullheten får toppbetyg

Enligt en enkät som genomfördes bland intressentgrupperna har Forststyrelsen alltjämt ett bra namn om sig när det gäller samhällsansvaret. De som svarade ansåg att Forststyrelsens viktigaste uppgift är att vårda och avverka skog, att främja hållbar utveckling och att skydda och använda naturresurserna är Forststyrelsens viktigaste uppgift, och med denna uppgift har vi lyckats bra. Enligt de som svarade arbetar vi i enlighet med principerna om hållbar utveckling och iakttar etiska värderingar i verksamheten.

I den årliga enkäten har Forststyrelsen haft ett stabilt namn under perioden 2012–2016, men trenden är något nedåtgående. Namnet är alltjämt på en bra nivå: år 2016 var det totala poängtalet i enkäten 64, dvs. en poäng lägre än år 2015.

Forststyrelsen betraktas som en pålitlig samarbetspartner och att samarbete med Forststyrelsen ger resultat. När det gäller flexibiliteten, förmågan att förändras och förtydligandet av uppgiften bör ytterligare förbättringar göras, men utvecklingen har redan tagit steg i denna riktning. Medierna gav de högsta betygen på namnet. De lägsta bedömningarna kom liksom tidigare år från medborgarorganisationer och aktörer inom turismbranschen.

Enkäten riktade sig till Forststyrelsens centrala intressentgrupper: kunder, aktörer inom förvaltning och politik, förbund och organisationer på skogssektorn, medborgarorganisationer, medier och aktörer inom utbildning, forskning och turism. Den genomfördes av Viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marsteller i form av en webbenkät och telefonintervjuer. Sammanlagt 189 personer besvarade enkäten. Svarsprocenten var 41 (2015: 42), vilken är bättre än genomsnittet för intressentgruppsenkäter.

Foto: Kari Leo